12) Źródło Miłości Narodu Polskiego

ornament
ornament
ornament

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jan. 3:16

Miłość to ostatnia – i wedle słów św. Pawła w I Liście do Koryntian – najważniejsza z trzech cnót teologicznych, nierozerwalnie złączona z Wiarą w Boga i Nadzieją, ufnością w Słowo Boże. Miłość, caritas, jest pragnieniem dobra. Kochając Boga, kochamy także bliźniego, wzbraniając się przed wyrządzeniem krzywdy bądź zranieniem innych.

Naród Polski wyjątkowo umiłował sobie Matkę Bożą, którą obraliśmy za Królową. Nasza wiara od wieków ma charakter maryjny, o czym świadczyć może fakt, że pierwszą najpopularniejszą polską pieśnią religijną, śpiewaną po dziś dzień przez wiernych, jest Bogurodzica.

Niechaj Maryjna Grota mieszcząca się przy Źródłach Królewskich będzie świadectwem szczerej i gorącej miłości Narodu Polskiego do Matki Bożej, Stella Maris, opiekunki wód morskich i źródlanych.